Facebook
ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Основно училище в град Кърджали

Мисия и визия

МИСИЯ:

ОУ „Пейо Крачолов Яворов” - гр. Кърджали – гарант за качествен образователно-възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на Закона за предучилищно и училищно образование.

              

ВИЗИЯ:

ОУ „Пейо Крачолов Яворов” е основно училище с конкурентна образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие и подготвяща го за успешна професионална и социална реализация във време на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена силна, сплотена и активна автономна общност. Спечелване и успешна реализация на различни проекти по национални и оперативни програми.