Facebook
ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Основно училище в град Кърджали

За нас

    В ОУ „П. К .Яворов” се обучават  400 деца и  ученици от кв. Боровец, с. Калинка, с. Царевец, с. Невестино и др.  от първи до девети клас. Анализът на движението на учениците показва, че броят на децата в начален етап се увеличава, а  учениците в  7, 8, 9 клас  намаляват. Причини за това са ранните бракове при момичетата, нисък социален статус и др.

 

    Броят на персонала  35 – педагогически. Училището се управлява от директор, подпомаган от 1 заместник-директор УД, педагогически съветник. Учителите в подготвителна група, начален и прогимназиален етап са 27, учителите в ЦДО – 5,  ресурсни учители – 2, мед. сестра – 1. Голяма част от учителите повишават квалификацията си чрез семинари, обучения, придобиване на квалификационни степени.

 

    В училището има две синдикални структури, които оказват положително влияние при регулиране на трудовите отношения с директора. Същите участват в разработването на вътрешноучилищни правилници, правила, процедури.